Кошница за пазаруване


СПАРТАК - Синът на Древна Тракия


Автор: Пла­мен Павлов, Ста­ни­мир Ди­мит­ров
Анотация: Паралелен текст на български и английски език. Пълноцветно издание, твърда корица, индивидуално пакетиране
Цена: 48 лв.  бр.


Детайлно описание: Кни­га­та на из­вес­т­ния наш ис­то­рик проф. д-р Пла­мен Павлов (със съ­ав­тор Ста­ни­мир Ди­мит­ров) ще ни за­поз­нае по интригуващ на­чин с об­ра­за на сме­лия тра­кийс­ки во­ин Спар­так, пре­вър­нал се в сим­вол на во­ин­с­ка доб­лест и на без­ре­зер­вен ху­ма­ни­зъм и сво­бо­до­лю­бие. Кон­сул­тан­ти са проф. дин Ва­ле­рия Фол, проф. Ди­ми­тър По­пов и проф. Ки­рил Йор­да­нов от Ин­с­ти­ту­та по тра­ко­ло­гия при БАН.

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн