Кошница за пазаруване


Българи и испанци. Bulgaros y Españoles


Автор: Вен­цис­лав Ни­ко­лов,
Анотация: Паралелен текст на български и испански език, пълноцветно издание, твърда подвързия. Индивидуално пакетиране
Цена: 48 лв.  бр.


Детайлно описание: Кни­га­та раз­каз­ва за ин­те­рес­ни­те па­ра­ле­ли и вза­им­но­по­лез­ни­те кон­так­ти меж­ду два­та на­ро­да и стра­ни от дъл­бо­ка древ­ност до днес. Ав­тор е Вен­цис­лав Ни­ко­лов, кон­сул­тан­ти: Ал­ф­ре­до Мар­ти­нес – зам.-пос­ла­ник в по­сол­с­т­во­то на Крал­с­т­во Ис­па­ния в Со­фия, проф. д-р Иван Кън­чев, член-ко­рес­пон­дент на Ис­пан­с­ка­та ака­де­мия на на­у­ки­те, проф. Дра­го­мир Дра­га­нов.

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн